Betaalbaar recreëren op de Veluwe!

Parkreglement Recreatiepark de Koekamp

Parkreglement
1-4-2022

Artikel 1. Algemeen
1.1 Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark De
Koekamp te Epe, hierna te noemen De Koekamp.
1.2 Een ieder dient te voorkomen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag, zowel van zichzelf als van
diegene voor wie hij verantwoordelijk is. Heb respect voor andermans spullen, rust en privacy.
1.3 Permanente bewoning is niet toegestaan. De regels van overheidswege dienen in acht te worden
genomen, wat thans inhoudt dat u het hoofdverblijf elders dient te hebben.
1.4 De eigenaar/gebruiker/huurder/bezoeker dient van een kavel is verplicht om het opnemen van
de meterstanden van gas, elektra en water mogelijk te maken.
1.5 Het is niet toegestaan om op of vanuit de kavel een beroep, een bedrijf of handel uit te oefenen.
1.6 Aansluiting op het propaangasnet van het park is verplicht. Alternatieve energiebronnenzijn niet
toegestaan.
1.7 Onderverhuur van een kavel, bungalow, chalet, caravan of ander verblijf is niet toegestaan. De
eigenaar verbindt zich zijn verblijf niet aan derden te verhuren. De eigenaar van een verblijf kan
zijn privé-gedeelte telkens aan een ander in gebruik geven, mits de gebruiker een bloedverwant
of aanverwant in de eerste of twee graad van de eigenaar is.
1.8 Bij het uitslaan van de elektriciteitsstoppen is er herstelservice vanaf november t/m maart tussen
10.00 uur en 17.00 uur en vanaf april t/m oktober tussen 10.00 uur en 19.00 uur. De kosten voor
herstelservice bedragen € 5,- per keer.
1.9 De Koekamp neemt geen pakketten of post aan op de receptie. Post en pakketten die bezorgd
worden in het posthuis vallen niet onder verantwoording van de Koekamp.

Artikel 2. Verkeer
2.1 Verkeer met een motorvoertuig op het park is uitsluitend toegestaan tussen 08.00 en 23.00 uur.
De maximale snelheid bedraagt 5 kilometer per uur.

2.2 Het is niet toegestaan om op het park te rijden op een bromfiets met ingeschakelde motor.
Fietsen en bromfietsen dienen uit het zicht van de weg te worden opgeborgen.
2.3 Het is niet toegestaan om auto’s te gebruiken als intern vervoermiddel op het park.
2.4 Per verblijf is één auto toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Auto’s, motoren en
brommers mogen enkel op de daarvoor bestemde parkeerterreinen worden geparkeerd. Het is
niet toegestaan om auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren op de wegen of
algemene terreingedeelten van het park.
2.5 Aanhangers, schade en sloopauto’s en andere voer- en vaartuigen mogen niet geparkeerd
worden of in opslag staan op het park.
2.6 Het is niet toegestaan om op het park auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te repareren,
olie te verversen, onderhoud te plegen of te wassen.
2.7 Voorgenomen vrachtvervoer boven 1.000 kilogram moet vooraf worden gemeld bij de
parkdirectie (directie Campingpark Epe de Koekamp).
2.8 De slagboom verleend toegang tot het park tussen 08.00 uur en 23.00 uur. Bij aankomst buiten
deze tijden dient u de auto op een openbare parkeerplaats buiten het park te parkeren.
2.9 Bij weigering van de slagboom, vanaf november t/m maart tussen 10.00 uur en 17.00 uur en
vanaf april t/m oktober tussen 10.00 uur en 19.00 uur, kunt u op de knop naast de slagboom
drukken, waarna wij deze voor u kunnen openen. Buiten deze tijden dient u de auto op een
openbare parkeerplaats buiten het park te parkeren.
2.10 De parkeerplaats van restaurant Ribhouse Texas Epe is geen openbare parkeerplaats, maar
dient enkel als parkeerplaats voor gasten van het restaurant.

Artikel 3. Afval
3.1 Het is niet toegestaan huisvuil te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde
afvalcontainers. Elk ander vuil, chemisch afval (zoals onder andere lege verfblikken, accu’s,
batterijen en verdelgingsmiddelen en glas) mag niet in de afvalcontainers worden gedeponeerd,
maar dient door de eigenaar/huurder/gebruiker/bezoeker naar de gemeentelijke openbare
afvalplaats gebracht te worden.
3.2 Huisvuil dient in daarvoor bestemde zakken in de daarvoor bestemde perscontainer te worden
gedeponeerd.
3.3 Papier en karton dient in gebundelde eenheden van 55 cm x 55 cm in de papiercontainer te
worden gestort.
3.4 Tuinafval (enkel groenafval) dient op de daarvoor bestemde plek gezet te worden.
3.5 In verband met het voorkomen van verstoppingen in de vrijvervalriolering, mogen niet op de
riolering worden geloosd:

a. stoffen, welke schade aan de riolering en daarmee in verband staande inrichtingen kunnen
veroorzaken zoals: oliën en vetten van inrichtingen zoals auto- en tractorherstelinrichtingen,
restaurants, cafetaria’s, slagerijen e.d. Bij deze inrichtingen zijn olieafscheiders en
vetopvangputten in combinatie met een slibopvangput vereist;
b. stoffen of voorwerpen, die de afvoer in de leidingen kunnen belemmeren zoals: linnen,
vezeldoekjes, vochtige toiletdoekjes, plastic bekers, kranten, verband, maandverband, luiers,
condooms, touw, stro, persvoer, dweilen, brandvet, zaagsel, stalstrooisel, e.d.;
c. stoffen, die gevaar kunnen opleveren omdat ze licht ontvlambaar zijn en/of omdat ze
ontploffingen kunnen veroorzaken zoals: benzine, thinner, petroleum, e.d.;
d. hemelwater.

Artikel 4. Onderhoud en inrichting kavel
4.1 De eigenaar/gebruiker/huurder/bezoeker dient zijn kavel met wat zich daarop bevindt goed te
onderhouden. Bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden met het aanzien van het park
en het ter zake gevoerde beleid door de parkdirectie.
4.2 Het is niet toegestaan werkzaamheden aan de kavel en/of het verblijf te laten uitvoeren door
derden zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie. De parkdirectie beschikt over een
lijst met gerenommeerde aannemers zoals een bouwbedrijf/klussenbedrijf, elektricien,
loodgieter en hovenier, welke toegestaan zijn om op het park werkzaamheden te verrichten.
4.3 Na het betrekken van een nieuwe kavel dient binnen 3 maanden een tuin aangelegd te zijn.
4.4 Het verwijderen of grondig snoeien van bomen, hagen, struiken en andere groenvoorzieningen is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de parkdirectie.
4.5 Het plaatsen van ontvangst- en zendapparatuur, elektrische en overige infrastructuur
aansluitingen, alsmede het aanbrengen van versieringen en ornamenten aan bebouwing en
tuinen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de parkdirectie.

4.6 Het plaatsen van schuurtjes en andere opstallen alsmede het uitvoeren van verbouwingen is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de parkdirectie. Zulks onverminderd de van
overheidswege benodigde vergunningen en overige gestelde wet- en regelgeving.
4.7 Het slaan van palen in de grond is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van
de parkdirectie in verband met de infrastructuur op het park.
4.8 Het is niet toegestaan reclame te maken door middel van borden, affiches en dergelijke. Het
plaatsen van een bord ten behoeve van verkoop van een kavel en/of chalet is slechts toegestaan
na schriftelijke toestemming van de parkdirectie.

Artikel 5. Huisdieren
5.1 Het is toegestaan kleine huisdieren te houden, mits deze op geen enkele wijze hinder
veroorzaken, met een maximum van twee dieren per kavel.
5.2 Buiten de kavel dienen honden aangelijnd te zijn.
5.3 Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Indien u de hond uitlaat bent u verplicht
om hondenpoepzakjes bij u te hebben. Hondenpoep op en rondom het park dient te allen tijde
direct te worden opgeruimd.
5.4 Katten dienen op de kavel van de kavelgebruiker te blijven. Katten zijn enkel toegestaan als deze
gesteriliseerd dan wel gecastreerd zijn.
5.5 Indien een dier geluidsoverlast dan wel een andere vorm van overlast veroorzaakt is de
parkdirectie bevoegd om te besluiten dat het dier niet langer op het park gehouden mag worden.

Artikel 6. Geluid en overlast
6.1 Een ieder is gehouden de privacy en de rust van anderen op het park te respecteren, met dien
verstande dat sprake dient te zijn van volledige rust op het terrein tussen 23.00 uur en 08.00 uur.
6.2 Het is niet toegestaan om de wegen, algemene parkeerplaatsen of overige algemene
terreingedeelten te gebruiken voor activiteiten die overlast of hinder veroorzaken.
6.3 Het is niet toegestaan om voor 10.00 uur en na 20.00 uur, evenals op zon- en feestdagen gebruik
te maken van geluidshinder veroorzakende apparatuur en/of gereedschappen.

6.4 Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken door apparatuur, audio en/of tv,
machines en gereedschap of door andere oorzaak. Onder geluidsoverlast wordt verstaan
overlast door geluid welke buiten de kavel hoorbaar is.
6.5 Het is niet toegestaan om bouwwerkzaamheden uit te voeren tussen 1 april en 30 oktober. Vanaf
1 november tot en met 31 maart zijn bouwwerkzaamheden toegestaan, van maandag tot en met
zaterdag, tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
6.6 Het is niet toegestaan om vuurwerk af te steken op het park.
6.7 Openbare dronkenschap alsmede het gebruik en/of in bezit hebben van drugs of andere
verdovende middelen op het park is niet toegestaan.

Artikel 7. Veiligheid
7.1 Het is niet toegestaan om door gedrag of handelingen aanstoot te geven en/of de veiligheid van
anderen in gevaar te brengen.
7.2 Bij barbecues en vuurkorven dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten.
Barbecues en vuurkorven kunnen door de parkdirectie worden verboden indien deze op enige
wijze overlast veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.
7.3 Open vuren zijn niet toegestaan.
7.4 Het is niet toegestaan brandbare stoffen op de kavel te hebben.
7.5 Open haarden, houtkachels en pelletkachels zijn met ingang van 01-01-2020 niet toegestaan.
Open haarden, houtkachels en pelletkachels die reeds aanwezig zijn mogen enkel na
toestemming van en onder door de parkdirectie bepaalde voorwaarden worden gebruikt.
7.6 Het bezit en/of gebruik van (vuur)wapens op het park is niet toegestaan.

Artikel 8. Nakoming en wijziging
8.1 Op overtredingen van het reglement staat een sanctie. Indien een overtreding na aanzegging
hiervan door De Koekamp niet binnen een redelijke termijn door de overtreder is hersteld, dan is
De Koekamp naar eigen keuze bevoegd om:
a. de overtreder tot vertrek van het park aan te manen of het ontzeggen van toegang tot
het park. In dringende situaties mag de Koekamp zonder waarschuwing overgaan tot het
direct verwijderen van de overtreder. Hierbij heeft de overtreder geen recht op

teruggave van de huur of een deel daarvan. Wel mag De Koekamp een schadevergoeding
eisen voor de mogelijk veroorzaakte schade of gemaakte kosten bij verwijdering;
b. indien mogelijk, de overtreding in eigen beheer te (laten) herstellen, zoals bijvoorbeeld
het onderhoud van perceel en tuin of het verwijderen van afval. De gemaakte kosten
voor het herstel worden in rekening gebracht bij de overtreder;
c. Een boete op te leggen aan de overtreder van € 50,- per overtreding. De boete loopt bij
het in gebreke blijven na 10 werkdagen op met € 50,- per dag voor zolang de overtreding
voortduurt.

8.2 Over niet in dit reglement opgenomen kwesties beslist de parkdirectie.
8.3 Bij publicatie op onze website of het toesturen c.q. overhandigen van het geactualiseerde
reglement vervalt het oude reglement en wordt het nieuwe reglement van kracht.

Campingpark De Koekamp
Tongerenseweg 126, 8162 PP Epe
Telefoon: 0578-614117
E-mail: info@dekoekamp.nl
kvk. nummer: 813894050

Openingstijden receptie

Maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 12:00

Zondag gesloten

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoEspañol