Betaalbaar recreëren op de Veluwe!

Parkreglement Recreatiepark de Koekamp

Reglement

1.

Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark Epe “de Koekamp” te Epe.

 

2.a

Een ieder is gehouden aan de privacy en de rust van andere eigenaren/huurders/gebruikers/bezoekers van het park te respecteren, met dien verstande dat sprake dient te zijn van volledige rust op het terrein tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Geluidsoverlast door apparatuur , audio en tv , machines en gereedschap, welke buiten de kavel hoorbaar is verboden.

3.

Iedereen dient te voorkomen dat sprake is van onbehoorlijk gedrag, zowel van zichzelf als van diegene voor wie hij verantwoordelijk is.

4.

Verkeer op het park met een motorvoertuig is uitsluitend toegestaan tussen zeven (07.00) en drieëntwintig (23.00) uur. De maximale snelheid bedraagt vijf (5) kilometer per uur.

5.

Het is verboden auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren op de wegen en algemene terreingedeelten van het park.

 

6.

Slechts auto’s, motoren en brommers mogen op het parkeerterrein worden geparkeerd. Op andere plaatsen mag niet worden geparkeerd

7.

Het is niet toegestaan op het park auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen te repareren of olie te verversen.

 

8.

In het park is rijden op een bromfiets met ingeschakelde motor niet toegestaan; fietsen en bromfietsen dienen uit het zicht vanaf de weg te worden opgeborgen.

Ook voor auto’s is het niet toegestaan om deze te gebruiken als intern vervoermiddel.

9.

Voorgenomen vrachtvervoer boven éénduizend kilogram moet vooraf worden gemeld bij de Parkdirectie.

 

10.

Bij barbecues en vuurkorven dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten; barbecues en vuurkorven kunnen door de Parkdirectie worden verboden om hem moverende redenen; open vuren zijn niet toegestaan.

 

11.

Gebruikers van een kavel zijn verplicht om het opnemen van de meterstanden van elektra en water en dergelijke mogelijk te maken.

 

12.

Het is verboden op of vanuit de kavel een beroep, een bedrijf of handel uit te oefenen. Het is derhalve ook verboden het kavel met chalet/caravan te verhuren.

13.

Verboden is het gebruik van televisie, audio- en videoapparatuur, zodanig dat geluid buiten de kavel hoorbaar is.

 

14.

Het is niet toegestaan huisvuil te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Elk ander vuil, chemisch afval (zoals onder andere lege verfblikken, accu’s, batterijen en verdelgingsmiddelen en glas) mogen niet in de afvalcontainers worden gedeponeerd, maar dient door de eigenaren/huurders/gebruikers/bezoekers  naar de gemeentelijke openbare plaatsen gebracht te worden.

15.

Het is niet toegestaan bomen, hagen, struiken en andere groenvoorzieningen weg te halen zonder toestemming van de Parkdirectie.

16.

Het is niet toegestaan de wegen, algemene parkeerplaatsen en overige algemene terreingedeelten te gebruiken voor activiteiten die hinder of ongemak veroorzaken.

17.

Het is niet toegestaan reclame te maken door middel van borden, affiches en dergelijke; het plaatsen van een bord ten behoeve van verkoop van een kavel is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de Parkdirectie.

 

18.

Het is niet toegestaan door gedrag of handelingen aanstoot te geven, of de veiligheid en rust van anderen in gevaar te brengen.

 

19.

Het is niet toegestaan buiten wasgoed te drogen vanaf zaterdags acht (08.00) uur tot en met maandagochtend acht (08.00) uur daaropvolgend; waslijnen zijn niet toegestaan; wel een droogrek of droogmolen, welke na gebruik direct dienen te worden opgeruimd.

20.

Het is het gehele jaar niet toegestaan om voor tien (10.00) uur na twintig (20.00) uur, evenals op zon- en feestdagen gebruik te maken van geluidshinder veroorzakende apparatuur of gereedschappen.

20 b.

Het is verboden luidruchtige- en bouwwerkzaamheden uit te voeren tussen 1 april en 30 oktober. Tussen 1 november en 31 maart zijn kleine werkzaamheden toegestaan, tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Werkzaamheden op de zondagen blijven niet toegestaan Alle werkzaamheden aan percelen en tuin kunnen pas plaatsvinden na overleg. Het slaan van palen in de grond is ten strengste verboden i.v.m de infrastructuur

 

21.

Het is niet toegestaan brandbare stoffen op de kavel te hebben.

22.

Het is toegestaan kleine huisdieren te houden mits deze op geen enkele wijze hinder veroorzaken, dat met een maximum van twee dieren per kavel. Buiten de kavel dienen honden aangelijnd te zijn, honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Katten dienen op de kavel van de kavelgebruiker te blijven.

Katten dienen gesteriliseerde dan wel gecastreerd te zijn.

23.

De eigenaar/gebruiker/huurder/bezoeker dient zijn kavel met wat zich daarop bevindt goed te onderhouden. Bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden met het aanzien van het park en het terzake gevoerde beleid door de Parkdirectie. Na het betrekken van het nieuwe kavel dient binnen drie (3) maanden een tuin aangelegd te zijn.

 

 

 

24.

Het plaatsen van ontvangst- en zendapparatuur is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Parkdirectie. Elektrische en overige infrastructuur aansluitingen kunnen slechts in overleg worden aangebracht met de Parkdirectie.

 

25.

Het aanbrengen van versieringen en ornamenten aan bebouwing en tuinen dient te geschieden in overleg met de Parkdirectie.

 

26.

Huisvuil dient in de daarvoor bestemde zakken in de daarvoor bestemde perscontainer te worden gedeponeerd.

 

27.

Papier en karton dient in gebundelde eenheden van vijfenvijftig bij vijfenvijftig centimeter (55cm x 55cm) in de papiercontainer te worden gestort.

 

28.

Tuinafval dient op de daarvoor bestemde plek gezet te worden, terwijl snoeihout in gebundelde bossen van eenhonderd centimeter (100cm) lengte naast de container gezet dient te worden.

 

29.

In verband met het voorkomen van verstoppingen in de vrijvervalriolering ter voorkoming van lozingen, mogen niet op de riolering worden geloosd:

  • stoffen, welke schade aan de riolering en daarmee in verband staande inrichtingen kunnen veroorzaken zoals: oliën en vetten van inrichtingen zoals auto- en tractorherstelinrichtingen, restaurants, cafetaria’s, slagerijen e.d. Bij deze inrichtingen zijn olieafscheiders en vetopvangputten in combinatie met een slibopvangput vereist;
  • stoffen of voorwerpen, die de afvoer in de leidingen kunnen belemmeren zoals: linnen, vezeldoekjes, vochtige toiletdoekjes, plastic bekers, kranten, verband, maandverband, papieren luiers, condooms, touw, stro, persvoer, dweilen, brandvet, zaagsel, stalstrooisel, e.d.;
  • stoffen, die gevaar kunnen opleveren omdat ze licht ontvlambaar zijn en/of omdat ze ontploffingen kunnen veroorzaken zoals: benzine, thinner, petroleum, e.d.;
  • hemelwater (bij drukriolering).

30.

Aansluiting op het propaangasnet van het park is verplicht. Alternatieve energiebronnenzijn niet toegestaan.

31.

Open haarden zijn per 01-01-2020, niet toegestaan. Open haarden die reeds aanwezig zijn mogen alleen onder bepaalde voorwaarden gebruikt gaan worden.

32.

Permanente bewoning is niet toegestaan. De regels van overheidswege dienen in acht te worden genomen,wat thans inhoudt dat men haar hoofdverblijf elders moet hebben. De eigenaar verbindt zich zijn mobiele bungalow/chalet en of caravan niet  aan derden te verhuren.

33.

Het verwijderen van het chalet mag alleen door de Koekamp geschieden, de verwijderingskosten bedragen € 2800,– en worden voor verkoopchalets nader berekend. Dit geldt ook voor het naar de weg transporteren van het chalet.

34.

Bij verkoop van uw chalet of stacaravan wordt 8 % courtage berekend. Deze dient u te voldoen voordat de nieuwe eigenaar toestemming krijgt om op het park te verblijven van het chalet.

35

Op overtredingen van het reglement staat een sanctie. Deze sanctie gaat in na twee aanzeggingen. De sanctie bedraagt per overtreding € 50,– en loopt bij het in gebreke blijven na 10 werkdagen op met steeds € 50,–. Indien overtredingen door ons worden hersteld zoals bijvoorbeeld het onderhoud van perceel en tuin, dan worden tevens de daadwerkelijke gemaakte kosten in rekeningen gebracht.

36.

Onderverhuur is niet toegestaan. Koper kan zijn privé-gedeelte telkenmale aan een ander met de zijnen vrijelijk in gebruik geven, mits:

de gebruiker een bloedverwant d.w.z. aanverwant in de rechte lijn en/of zijlijn onbeperkt van koper is.

37

Bij het uitslaan van de stoppen is er alleen herstelservice in het winterseizoen van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het zomerseizoen van 10.00 uur tot 19.00 uur.

 

38

Bij weigering van de slagboom, tussen 10.00 uur en 17.00 uur in de winter en in de zomer tussen 10.00 uur en 19.00 uur, dient u de auto aan de straat te parkeren. Zie punt 37 voor de tijden van herstelservice.

 

39

Wij nemen geen pakketten aan op de receptie. Pakketten die bezorgd worden in het posthuis vallen niet onder verantwoording van de Koekamp

 

 

40

De huur voor een perceel en de parkkosten kan jaarlijks worden bijgesteld conform de CBS indexering

 

De eenmalige kosten die worden doorberekend zijn voor de chalets zijn: aansluitkosten chalets, verwijderen en opruimen chalet.

Aansluitkosten chalet Inclusief meters, kabels, leidingen, plaatsen en stellen.

 € 1250,00 exclusief BTW  

Opruimen kavel en verwijderen chalet

€ 2950,00 exclusief BTW

Opruimen verzonken chalets

€ 3950,00 exclusief BTW

Chalet naar openbare weg transporteren

€ 1150,00 exclusief BTW

Courtage bij verkoop

8 % van de verkoopprijs inclusief BTW


41.

Over in dit reglement niet opgenomen kwesties beslist de Parkdirectie.(directie Campingpark Epe de Koekamp).

 

42.

Bij publicatie op onze website of het toesturen c.q overhandigen van het geactualiseerde reglement vervalt het oude reglement en wordt het nieuwe reglement van kracht.

 

Voor akkoord, d.d. …..-………-………

 

De heer/mevrouw:

 

Adres:

Campingpark De Koekamp
Tongerenseweg 126, 8162 PP Epe
Telefoon: 0578-614117
E-mail: info@dekoekamp.nl
kvk. nummer: 813894050

Openingstijden receptie

Maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 12:00

Zondag gesloten

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoEspañol